Cách sử dụng hàm COUNTBLANK trong excel

Posted by on November 30, 2019
Hàm COUNTBLANK là hàm sử dụng để đếm những ô rỗng, hay ô không có dữ liệu trong bảng vùng dữ liệu được chọn. Kênh Hướng Dẫn nơi chia sẻ nhưng…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *