Hướng dẫn các thiết lập chuẩn Word

Posted by on October 30, 2019
Chia sẻ cách chọn font chữ hợp khi nhập trên tài liệu, khoảng cách các dòng trong văn bản, hiển thị thước kẻ và đơn vị, canh chỉnh lề giấy và trang in

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *