hướng dẫn excel cơ bản

Posted by on November 27, 2019
1.Lọc bỏ đi SDT trùng 2.Bỏ dấu cách cho dữ liệu 3.Giữ lại các SDT có 9 đến 12 số 4.Bỏ số 0 ở đầu số 5.Tách riêng đầu +84, 84 và Đưa hết đầu…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *