Khái luận về triết học (chương 1 – chương trình mới)

Posted by on October 28, 2019
Xem đầy đủ trong kênh Hùng Lê – Lý luận chính trị và Xã hội –
Chương 1, khái niệm triết học, đối tượng nghiên cứu, chức năng của triết học; khái niệm, đối tượng, vai trò của triết học Mác – Lênin…

Xem thêm các video Công Nghệ khác: https://dirosa.me/category/cong-nghe/
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *